CAB Groningen heeft een jarenlange onderzoeks- en advieservaring op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Op dit moment zijn wij betrokken bij actuele vraagstukken zoals: voortijdig schoolverlaten, het behalen van startkwalificatie, de aansluiting van beroepsonderwijs op beroepspraktijk, BPV plaatsen, leer-werk plaatsen en vergrijzing en ontgroening.

Overheden zijn beperkt in staat om de arbeidsmarkt direct te beïnvloeden. Een belangrijke rol voor hen is dan ook het regisseren en initiëren van nieuwe projecten die niet door andere organisaties zoals onderwijsorganisaties of bedrijfsleven worden opgepakt. Bijvoorbeeld informatievoorziening voor de regio, het opzetten van samenwerkingsinitiatieven tussen onderwijs en bedrijfsleven en het evalueren en monitoren van deze nieuwe initiatieven.

Nu staan de aanpak van (jeugd)werkloosheid en reïntegratie hoog op de agenda. Over niet al te lange tijd zal de arbeidsmarkt weer krapper worden vanwege de vergrijzing. Op de nieuwe transitionele arbeidsmarkt maakt de burger zijn eigen keuzes tussen werk, vrije tijd, zorgtaken en persoonlijke ontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe visie van overheden op de arbeidsmarkt.

Het CAB ondersteunt gemeenten, provincies en andere spelers op dit terrein met slimme toepassingen van informatievoorziening en creatieve arrangementen voor aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarbij worden voortdurend bruggen geslagen, tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, tussen persoonlijke ambities en organisatiebelangen, tussen ketenpartijen UWV WERKbedrijf, reintegratiebedrijven, gemeenten, werkgevers en werkgeversorganisaties.