Zo nu en dan duiden we bij het CAB trends om daarop onze voorspellingen te baseren. Eind november ben ik om die reden gevraagd een trendwatch-achtige presentatie te houden over de toekomst van werk en arbeid te houden op de  Career Day van de FMNS (RUG-Faculty of Mathematics and Natural Sciences)

Dit gaf een mooie gelegenheid om  een aantal vragen te stellen aan het publiek, allemaal master-studenten,  beta’s, uit een generatie die we ook wel Millennials noemen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: je geeft een presentatie waarin een perspectief op arbeid wordt geschetst en doet tegelijk  een klein onderzoek naar de verwachtingen van hoog opgeleide jongeren over hun carrière.

Hieronder vragen die ik na afloop van de presentatie heb gesteld aan de groep van 75 studenten (voor de beantwoording zijn foto’s genomen van het handopsteken)

Verwacht je meer geld te verdienen dan je ouders? (JA: 59%)
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deze groep juist significant minder verdiende dan hun ouders (babyboomers) in dezelfde leeftijd (link). In Nederland verdienden  20-25  jarigen in 2000 € 12.600 en in 2014 € 12.400 euro (CBS), gecorrigeerd voor inflatie ten opzichte van het jaar 2000 zou dat in 2014 € 9.450 zijn en dus zo’n  € 3.000 minder dan jongeren uit de voorgaande generatie (Gen X).

Wil je voor de overheid werken (JA: 20%)
Gezien de grote technologische uitdagingen rondom klimaat en energie ligt het voor de hand dat veel wetenschappelijk werk en ontwikkelwerk juist bij de overheid of door overheidsfunding wordt uitgevoerd.In de presentatie werd een recent interview van Bill Gates in the Atlantic aangestipt waarin hij perfect beargumenteert dat investeren in energie-innovaties om diverse redenen een overheidstaak is. Zie ook de boekbespreking van Mazzucato’s ‘ondernemende staat’ op deze site.

Wil je een eigen bedrijf starten (JA: 25%)
De gemeente Groningen heeft de ambitie een echte start-up-community te creëren. Dat dit kansvan slagen heeft zie je  aan de beantwoording van deze vraag. Het faciliteren van start-ups met bijvoorbeeld ruimte en durf-kapitaal voorkomt ook dat veel afgestudeerden de regio verlaten.

Verwacht je een baan te vinden in de lijn van je opleiding (JA: 88%)
We denken dat de positieve beantwoording van deze vraag veel te maken heeft met de faculteit waar deze vragen gesteld zijn. Zoals  eerder gezegd, de technologische onderwerpen die ze bestuderen liggen dicht op belangrijke trends & ontwikkelingen en dat voelen deze studenten wel aan. Desalniettemin gaat het hier om een groep internationale studenten die voor een groot deel op theoretische onderdelen afstuderen.

Wat zijn Millenials

Sinds begin 1900 hebben sociologen per twee decennia socio-groeperingen een naam gegeven (vanaf de GI-Generation via de Silent Generation, Baby Boomers, Gen X-ers om zodoende uit te komen bij de Millennials -vaak ook aangeduid als Gen. Y ). De nog te vormen generatie van jonge mensen die vanafrond de eeuwwisseling zijn geboren, zal de technisch meest onderlegde ooit zijn. De aanduiding Millennials komt van Neil Howe en William Strauss en het gaat om de generatie geboren tussen ca. 1982-2004.

Millennials groeiden op tijdens een culturele verandering in de opvoeding. Het was het tijdperk van ‘Baby aan boord’-stickers en Cocooning waardoor we in het algemeen spreken van overbeschermde kinderen.

Een aantal publicaties schildert deze generatie af als naïef. Een generatie  die altijd in de veiligheidsgordels zat en nu niet beseft dat deze in het echte leven ontbreken. In het algemeen valt de durf en de moed op om tegen de stroom in te gaan. Om genoegen te nemen met onzekerheden en bovendien het doorzettingsvermogen ondanks de ongunstige arbeidsmarktvoorspellingen. Of iedereen binnen deze generatie er hetzelfde over denkt valt natuurlijk te betwijfelen. In een observatie die eerder is eerder gedaan door Motivaction in opdracht van Manpower (De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt, 2010)  blijkt dat er ook een tweedeling ontstaat doordat er een  omvangrijke groep jongeren is die buiten de boot dreigt te vallen en moeilijk bij het arbeidsproces is te betrekken.

Hierboven de presentatie over de toekomst van arbeid met als basis de recente ‘Macro-economische verkenningen voor Noord Nederland, 2015‘. Omdat het een groep internationale studenten betreft hebben we de aanbevelingen uit de verkenningen vergeleken met 12 disruptive technologies uit een McKinsey-publicatie met toekomstig belangrijke ontwikkelingen. Aan het einde van de presentatie staat een sociologische duiding van de huidige generatie (millennials) ten opzichte van hun houding tot werk en arbeid.

Het is overigens bijzonder om te zien hoe dicht de McKinsey-topics liggen bij de Masterprogramma’s van deze faculteit. Dit geeft aan dat dit studenten zijn die in potentie de toekomst vormgeven op onderwerpen als energie, arbeid, automatisering en farmacie.