Begin 2018 hebben de raden van de vier gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, hun wensen en bedenkingen uitgesproken  over de Positionering Werkplein Ability in de herindelingsgemeente Het Hogeland. Dit had betrekking op:

  • waar de verschillende activiteiten van Werkplein Ability worden ondergebracht de positioneringsvraag),
  • de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd (de vraag naar aard en integraliteit van dienstverlening).

Naar aanleiding daarvan hebben de rekenkamers het CAB gevraagd een ex-ante onderzoek te doen. Dat wil zeggen, onderzoek de verwachte effecten, bedoeld en onbedoeld van de keuze voor de nieuwe plaats van WerkpleinAbility in de gemeente het Hoogeland. En in het bijzonder de gevolgen voor de sturingsmogelijkheden van de raad op de uitvoering van het participatiebeleid.

De centrale vraag was daarom:

“kunnen de BMWE-raden en de Hogelandster raad het participatiebeleid ten aanzien van het werkplein effectief sturen?”

Deze vraag veronderstelt een duidelijk keuze voor de nieuwe plaats van Werkplein Ability en (de herijking van) voor het strategisch beleidskader. Op basis van het onderzoek werd duidelijk dat dat de keuze veel minder duidelijk was. Er bleken bij de betrokkenen verschillende ideeën te bestaan over wat wel en niet zou veranderen. De documenten zijn veel minder expliciet dan werd gesuggereerd. Het bleek dat er alleen nog een keuze op hoofdlijnen was gemaakt. Een aantal belangrijke keuzes in het vervolg daarop moesten nog worden gemaakt:

  • de beoogde maatschappelijke effecten,
  • een duidelijke uitwerking van de activiteiten van Werkplein Ability binnen de nieuwe gemeente en
  • de monitoring zijn nog niet uitgewerkt.

Daarom is ook nog niet goed aan te geven wat de mogelijkheden voor sturing zijn van de nieuwe raad op het participatiebeleid.

De oude raden hebben niet meer de mogelijkheid om het participatiebeleid van het werkplein effectief te sturen omdat per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente het Hogeland een feit is. Maar de nieuwe raad kan dat nog wel. Dat kan zij doen door duidelijke aanvullende keuzes te maken:

  1. over het expliciet benoemen van de maatschappelijke effecten,
  2. door heldere kaders te stellen voor de activiteiten van Werkplein Ability die binnen de nieuwe gemeente worden uitgevoerd – logischerwijs met een vorm voor de begin situatie in 2019 en een vorm zoals het uiteindelijk zou moeten worden,
  3. over de doelgroep, voor wie wil de nieuwe gemeente Het Hogeland een inclusief werkgever zijn, en hoe kan men goed rekening houden met de veranderingen in de populatie die onder de participatiewet vallen, welke activiteiten en werksoorten passen daar het beste bij,
  4. wat er nodig is om een goede informatie aan de raad te verstrekken en om relevante monitoring in te richten, die inzicht geeft of de maatschappelijke effecten zijn behaald.

Geef een reactie